Demokrata Körök Klubhálózat


Azonosító: 2011/01
Leírás:

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A „DEMOKRATA KÖRÖK” KLUBHÁLÓZAT PROGRAMJAINAK TÁMOGATÁSÁRA

A Táncsics Alapítvány egyik közérdekű célja, hogy „szélesítse az állampolgárok tájékozódását a magyar társadalmat érintő társadalmi és politikai kérdésekről”, valamint „ösztönözze a magyar politikai kultúra színvonalának emelését, a demokrácia elveinek és gyakorlatának erősítését”.

A Táncsics Alapítvány ezért pályázatot hirdet a „Demokrata Körök” klubhálózat létrehozását és működését szolgáló közösségi programok támogatására. Felhívja a demokratikus közélet alakításáért felelősséget érző szervezeteket, közösségeket, intézményeket, hogy biztosítsanak fórumot a legfontosabb közéleti témák megvitatására, helyi közösségek összekovácsolódására.

Az újonnan alakuló Demokrata Körök és a már működő közéleti klubok elsősorban az Alapítvány által javasolt témákban szervezett programokra illetve programsorozatra kérhetnek támogatást.

Az elbírálás során előnyben részesülnek azok a pályázatok, melyek azoknak is közösséget kínálnak, akik a párthoz, pártokhoz közvetlenül nem kapcsolódnak.

A pályázat keretében az Alapítvány nem támogat általános működési költségeket, hanem az egyes programok konkrét költségeihez járul hozzá, előadók biztosítására, illetőleg előadókörutak szervezésére vállalkozik.

A pályázatokat a Táncsics Alapítvány kuratóriuma bírálja el.

A kuratórium elsősorban az alábbi témák megvitatását támogatja. Ezekhez - kérésre - előadót, vitaindítót is biztosít:  

-            A demokratikus berendezkedés és a szabadságjogok sérelme és védelme.
-            Alkotmányozás, és ami mögötte van.
-            Felelősség a jövőért: a fenntartható nyugdíjrendszer. Támadás a magánnyugdíj pénztári tagok ellen.
-            Baloldali és jobboldali társadalompolitika, a jövedelmek és jogok átcsoportosítása a kiváltságosokhoz.
-            Gazdasági válság és kilábalás, felelős és felelőtlen gazdaságpolitika.
-            Társadalmi szakadékok, a társadalom rétegződése, a baloldal társadalmi bázisa.
-            Szegénypolitika, roma integráció.
-            Európa és Magyarország, bezárkózás vagy együttműködés.
-            Nemzet és baloldal. Trianon és a politika.
-            Média és politika.
-            Kultúra és közélet. (Találkozás demokratikus értékrendet valló, jelentős művészekkel.)
-            A helyi közösség életében közérdeklődésre számot tartó, lokális témák megvitatása.
-         Munkavállalói jogok, munka törvénykönyve.
-         Mi lesz az iskolarendszerrel, hogyan függ össze az oktatás a  társadalmi egyenlőtlenségekkel (közép és felsőoktatás egyaránt).
-         Az egészségügyi rendszer átalakítása.
-         A nyugdíj és a szociális ellátások rendszere.
-         Világnézeti szabadság, egyház és állam, új egyházi törvény.
-         Társadalmi konfliktusok Észak-kelet Magyarországon.
-         Független-e a magyar igazságszolgáltatás.
-         A választói akarat érvényesülése a különböző választási  rendszerekben.
-         Az önkormányzatokat érintő változások.
-         Támadás a civil szféra szabadsága ellen, új civil törvény.
-         Az ország gazdasági állapota, várható kilátások.
-         Általában a lokális témakörök erősítése.
-         Kapcsolatrendszer kiépítése és a velük való találkozók támogatása: civil szervezetek, szakszervezetek, érdekvédelmi szervezetek.

Pályázati kérelmeket nyújthatnak be a „Demokrata Köröket”, közéleti klubokat létrehozó és működtető közösségek, civil szervezetek, a szervezésre vállalkozó magánszemélyek. Az Alapítvány pártszervezeteknek nem utalhat támogatást. 

A támogatás összege:

Ha önálló civil szervezet pályázik, akkor  alkalmanként maximum a program költségeinek 70 %-a erejéig nyújthat be támogatási kérelmet, de az egy programra megítélt támogatás –a rendkívüli eseteket kivéve - nem haladhatja meg a 100.000 Ft-ot, megyei szintű rendezvény esetén pedig a 200.000 Ft-ot.

A pályázat keretében az Alapítvány közvetlenül is finanszírozhatja az előadók tiszteletdíját és utazási költségét és ilyenkor az Alapítvány köt szerződést az előadóval. Az előadók tiszteletdíja beleszámít az elnyert pályázati támogatásba.

A pályázati támogatás felhasználási köre:

Az alábbi kiadásokra használható fel a nyert összeg:

·        Előadók biztosítása, illetve előadókörutak szervezése,
·        Közönségszervezési nyomtatványok, marketingkommunikációs eszközök (meghívó, plakát, szórólap, prospektus, egyéb reklámköltségek) tervezése, előállítása és megjelentetése,
·        a kapcsolatokat szolgáló internetes felület biztosítása,
·        A rendezvényhez közvetlenül kapcsolódó költségek, bérleti díjak.

Nem nyújtható be támogatási igény:

·        Beruházás jellegű kiadásokra
·        Működési költségekre
·        A közönség útiköltségére, üzemanyagára
·        Étkezésre, italokra

A pályázat benyújtásának feltételei:

Pályázni az erre a célra szolgáló - a www.tancsicsalapitvany.hu honlapon „Pályázatok” menüpont alatt található - adatlap kitöltésével és beküldésével lehet. Ezt a pályázók elektronikusan (email) vagy postai úton is megtehetik. A pályázat költségvetésében szerepeltetni kell a saját források kalkulációját is.

A pályázatok benyújtási határideje minden hónap 10-e. A pályázatok jóváhagyása havonta egyszer, de legalább negyedévente az alapítvány soros kuratóriumi ülésén történik. A pályázatokat a Táncsics Alapítvány címére kell eljuttatni (eredetiben 1066 Budapest, Jókai utca 6., vagy elektronikus aláírással e-mailen: [email protected]).

A pályázatok elszámolása, egyéb tudnivalók az elnyert pályázatokkal kapcsolatban:

A kuratórium döntését követően az alapítvány munkatársa írásban (elsősorban e-mailen) kiértesíti a nyertes, támogatott pályázatok benyújtóit.

A programok utófinanszírozottak. Az odaítélt támogatást a megítélt összeg erejéig benyújtott átutalásos számlák alapján utalja ki az alapítvány közvetlenül a számla kiállítójának. Készpénzes számla esetén az Alapítvány pénztára a befizetőnek fizeti ki az összeget. (Az átutalás rendszerétől eltérni csak egyedi kérelemre, az alapítvány munkatársával történt előzetes egyeztetés után lehetséges.)

Az alapítvány csak olyan számlát fogad be, amely a pályázatban megjelölt célokra vonatkozik, és belefér a megítélt költségkeretbe.A szigorú jogszabályi előírások betartása érdekében az alapítványnak csak azt a számlát van módja befogadni, amely a lent előírt formai követelményeknek teljességében megfelel.

Számlák formai követelménye

A program kapcsán a költségviselő fél a Táncsics Mihály Alapítvány. A számlákat az alapítvány nevére és címére kell kiállítani a szolgáltatóra vonatkozó Áfa előírások figyelembevételével!

Vevő neve, címe, adószáma:

Táncsics Mihály Alapítvány
1066 Budapest, Jókai u. 6.
18181809-1-42

Átutalásos számla esetén:

a teljesítés napja: a szolgáltatás igénybevételének napja
a kiállítás napja: a számla kiállításának napja
fizetési határidő: a kiállítás napjától számított 8. nap

Készpénzes számla esetén:

Az alapítvány titkárságával előzetes telefonos, vagy e-mailes egyeztetés szükséges, hogy a pénztárban legyen megfelelő fedezet! (Kovács Andrea: 06-1-354-5474, [email protected])

a teljesítés napja: a szolgáltatás igénybevételének napja
a kiállítás napja: a szolgáltatás igénybevételének napja
fizetési határidő: a szolgáltatás igénybevételének napja

A nyertes pályázók legkésőbb az eseményt követő 20 napon belül (de a gyors számlarendezés érdekében akár azonnal is) készítsék el a rendezvény rövid tartalmi és pénzügyi elszámolását, a dokumentumok és a számlák beküldésével. Elszámolni csak a támogatott összeggel kell. Jelezzék azt is, kb. hány résztvevője volt a programnak, milyen volt a helyi sajtó érdeklődése, és van-e az elkövetkezőkre nézve téma- vagy szervezési javaslatuk.

A pályázattal kapcsolatos további felvilágosítás Andóczi-Balogh Zsuzsától kapható ([email protected], 20/5660292)

Kapcsolódó dokumentumok: